KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE nr 119 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 lub RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego reprezentowany przez Dyrektora Szkoły, mający siedzibę w Bobowej, przy ul. Grunwaldzkiej 10, 38 – 350 Bobowa, tel. 18 351 40 31, e – mail: sekretariat@zsz.bobowa.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Dorota Myszkowska-Janik, Zastępcą IOD jest Pan Andrzej Wojciechowski. W celu realizacji swoich praw wynikających z RODO może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@powiatgorlicki.pl oraz pod numerem tel. 533 369 636.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679 w celu realizacji zadań oświatowych i statutowych szkoły oraz w określonych wypadkach – na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy,
  której Pani/Pan jest stroną.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu wycofania zgody albo zrealizowania umowy, a po tym okresie dla celów archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na szczególną sytuację, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych naruszałoby przepisy RODO.
 7. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 10. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Administrator danych